Monday, April 4, 2011

งานสัมมนาผู้ประกิจการหอพักเอกชนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 มีนาคม 2554 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


บูธชมรมหอพัก


บูธ KC Metalsheet


รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ ประธานเปิดงาน


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น (ผศ.ลิขิต อมาตยคง)
บรรยาย "นโยบายและกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหอพัก"


ประธานชมรมหอพักฯ ขอนแก่น กล่าวรายงานในช่วงการดำเนินงานของชมรมฯ

 

No comments:

Post a Comment