Tuesday, December 7, 2010

โครงการศึกษาสำรวจตลาด และรวบรวมข้อมูลหอพักในอำเภอเมืองขอนแก่น


โดย ศูนย์กลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น download ได้ ที่ website ชมรมค่ะ

Thursday, November 25, 2010

สัมมนา "2020 : มองธุรกิจหอพัก, อพาร์ทเมนต์ในทศวรรษหน้า"

ผ่านพ้นไปด้วยดี สำหรับงานสัมมนา เมื่อวันที่ 20 พ.ย 2553 ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
ดูภาพประกอบที่ link ชมรมหอพัก
https://sites.google.com/site/dormkhonkaen/

Tuesday, June 22, 2010

Seminar "Google Maps กับการท่องเที่ยว"

หอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในเส้นทางเศรษฐกิจสาย R3 และ R9

วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจกการท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวหหุประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง พัฒนาเป็นระบบภูมิสารสนเทศ ทำอย่างไรให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยปรากฏในแผนที่ Google Maps

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน ขอนแก่นโฮเต็ล
ติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โทร.043-325949 324991
ฟรีค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย

Monday, June 7, 2010

โครงการ “ศึกษาสำรวจตลาดและรวบรวมข้อมูลหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

เอกสารสัมมนา download ได้แล้ว
ข้อมูลจากศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (BUSDEC)

http://web.kku.ac.th/busdec/index.php?option=com_content&view=article&id=20:-m-m-s&catid=7:-m---m-s&Itemid=8

Saturday, May 29, 2010

งานสัมมนา "จะแข่งอย่างไร เมื่อใครๆ ก็ทำหอพัก"


ลงทะเบียนและรับเอกสาร


บรรยากาศในห้องสัมมนา


พบปะพูดคุยระหว่างเบรคกาแฟ


เสวนาโดยอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการและตัวแทนจากชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก,อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น


จากซ้ายมาขวา อ.นรชิต จิรสัทธรรม อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คุณพินิจพล ประดับชาติ ประธานชมรมฯ คุณนัฐวุฒิ เหล่าเราวิโรจน์ เหรัญญิกชมรมฯ เป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการฝั่งกังสดาล คุณประวิทย์ เกษียรสินธุ์ รองประธานชมรมฯ เป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการฝั่งโนนม่วง และ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดำเนินรายการ


คณะสื่อมวลชน


ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก,อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฯ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการศึกษา การสำรวจตลาดและรวบรวมข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของธุรกิจหอพัก โซนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการสำหรับปีการศึกษา 2553 นี้