Tuesday, June 22, 2010

Seminar "Google Maps กับการท่องเที่ยว"

หอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในเส้นทางเศรษฐกิจสาย R3 และ R9

วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจกการท่องเที่ยวระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวหหุประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง พัฒนาเป็นระบบภูมิสารสนเทศ ทำอย่างไรให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยปรากฏในแผนที่ Google Maps

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน ขอนแก่นโฮเต็ล
ติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โทร.043-325949 324991
ฟรีค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย

Monday, June 7, 2010

โครงการ “ศึกษาสำรวจตลาดและรวบรวมข้อมูลหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

เอกสารสัมมนา download ได้แล้ว
ข้อมูลจากศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (BUSDEC)

http://web.kku.ac.th/busdec/index.php?option=com_content&view=article&id=20:-m-m-s&catid=7:-m---m-s&Itemid=8