Saturday, May 29, 2010ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก,อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการฯ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการศึกษา การสำรวจตลาดและรวบรวมข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของธุรกิจหอพัก โซนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการสำหรับปีการศึกษา 2553 นี้

No comments:

Post a Comment